Committee

APCA

President

Lun-Jou Lo, Taiwan


Immediate Past-President

Suk Wha Kim, Korea


Secretary/Treasurer

Nond Rojvachiranonda, Thailand


Councilors

Vincent KL Yeow, Singapore

Mark Moore, Australia

Weimin Shen, China

Magda Hutagulung, Indonesia

Yuzo Komuro, Japan

Rong-Min Baek, Korea

Lay Hooi Lim, Malaysia


Honorary Councilors

David J. David, Australia

Yu-Ray Chen, Taiwan

APCLPC

President

Lun-Jou Lo, Taiwan


Leaders

David Gillett, Australia

Puneet Batra, India

Khamphaipp Phimphaphanh, Lao PDR

Shankar Man Rai, Nepal

Moe Thuzar, Myanmar

Stephanie Echem Jacutin, Philippines

Chai Kiat, Singapore

Felicity Vidya Mehendale, UK

Murod M. Jafarov, Uzbekistan

Andrew HF Tsang, Vietnam

Bowornsilp Chowchuen, Thailand

Kengkart Winaikosol, Thailand


Honorary Leaders

Sng-Teik Lee, Singapore

Yu-Ray Chen, Taiwan

Chang Gung Forum

Director

Yu-Ray Chen

Faculty

Clement CH Lin

Zung-Chung Chen

Frank CS Chang

Ying-An Chen

Chuan-Fong Yao

Ting-Chen Lu

Po-Fang Wang

Pang-Yun Chou

Junior Tu

Daniel CS Huang

Eric JW Liou

Ellen Wen-Ching Ko

Yu-Fang Liao

Yu-Chih Wang

Betty CJ Bai

Emma YJ Hsieh

Yun-Fang Chen

Yi-Hsuan Chen